MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kuruluşların her türlü önlemi almasına rağmen, olası bir kaza ve acil durumla karşı karşıya kalması daima mümkündür. Etkin bir acil durum planıyla bu tür durumlarda yapılacaklar önceden öngörülür, meydana gelebilecek muhtemel hastalık, yaralanma ve hasar azaltılır, kaza ve yaralanmalar önlenir, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği sağlanmış olur.

Kuruluşlar tüm çalışanlarını acil durum öncesi, acil durum anında ve sonrasında yapılacak çalışmalardaki görev, yetki ve sorumluklarını, tahliye ve müdahale yöntemlerini içerecek bir acil durum planı hazırlamak zorundadır. Nitekim kaza ve acil durumlarla ilgili düzenlemeler “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nin 9. maddesinde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11. maddesinde işverene bu konuda bir dizi yükümlülükler verilmiştir. Şöyle ki,

* Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbileri alır.

* Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

* Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

* Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Aksi halde idari para cezası öngörülmüştür. Bir başka yasal düzenleme ise, Çevre Kanununun 20. maddesinde de acil durum planları ile ilgili, "Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere uygulanacak acil durum planları hazırlanması zorunludur...." hükmü yer almaktadır. Aksi halde idari para cezası öngörülmüştür.

Mavi Bilge

Bu bağlamda belli aralıklarla tatbikat ve eğitimler kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Ayrıca gerekli teçhizatların daima kontrollü biçimde bulundurulması ve sistematik biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Nitekim tüm detayları düşünülmüş bir acil eylem yönetim planı sayesinde can, mal ve iş kaybı en asgari seviyeye düşürülebilir.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. uzman kadrosuyla, işletmelerin bu tür ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı Acil Durum Planlarını, Sivil Savunma Planlarına uyumlu biçimde işletme koşullarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlamaktadır.